Výzkum

Název Stav Text Štítky Autor Rok ukončení
Biochemické a morfologické parametry rozhodující o kryotoleranci embryogenních kultur jehličnanů Ukončené projekty

Biochemické a morfologické parametry rozhodující o kryotoleranci embryogenních kultur jehličnanů,

MŠMT, 2007-2010, Martin Vágner

Martin Vágner
Charakteristika odrůdových rozdílů v obsahu karotenoidů ve vybraných kultivarech jablek a jejich závislost na podmínkách skladování Ukončené projekty

MŠMT, 2017-2020,  Zuzana Vondráková

Anotace: 

V rámci navrhovaného projektu provedeme biochemické analýzy, které doplní charakteristiku nových odrůd jablek vyšlechtěných v ÚEB informací o množství a složení antioxidantů (karotenoidů a vybraných fenolických látek). Ve Stanici pro šlechtění jabloní ve Střížovicích jsou jabloně šlechtěny na rezistenci proti strupovitosti a toleranci vůči padlí. Mohou pak být pěstovány s minimálním použitím chemických postřiků, což představuje důležitý zdravotní benefit.

Zuzana Vondráková
Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogeneze jehličnanů Ukončené projekty

Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogeneze jehličnanů,

MŠMT, 2005, Martin Vágner

Martin Vágner
Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogeneze jehličnanů Ukončené projekty

Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogeneze jehličnanů,

MŠMT, 2000-2004, Martin Vágner

Martin Vágner
Mechanismy regulace růstu a vývoje rostlin na úrovni buněk, orgánů a celých organismů: fyziologické, genetické a molekulárně biologické základy Ukončené projekty

Výzkumný záměr podporovaný AV ČR

AV0Z50380511 - Mechanismy regulace růstu a vývoje rostlin na úrovni buněk, orgánů a celých organismů: fyziologické, genetické a molekulárně biologické základy (2005 - 2010)

Martin Vágner
Metabolismus polyaminů Výzkumná témata

Polyaminy (PA) jsou nízkomolekulární polykationty, vyskytující se ve všech organismech, které jsou nezbytné pro růst eukarotických i prokaryotických buněk. Bazické vlastnosti umožňují PA vázat se na negativně nabité makromolekuly, jako jsou nukleové kyseliny a proteiny a podílet se tak na regulaci jejich funkce. Interakce polyaminů s fosfolipidy má významnou roli při regulaci fyzikálních a chemických vlastností buněčných membrán. Polyaminy se účastní širokého spektra fyziologických procesů odehrávajících se v rostlinném organismu, jako je např. buněčné dělení, růst, morfogeneze a diferenciace a v neposlední řadě jsou rovněž zapojeny v obranné reakci rostlin na biotický a abiotický stres. V rostlinách nacházíme v největších množstvích polyaminy putrescin (Put), spermidin (Spd) a spermin (Spm).

polyaminy, putrescin, spermidin, spermin Lenka Gemperlová
Minulé spolupráce Spolupráce
  • Hebrew University, Institute for Drug Research, Jerusalem, Israel 
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady 
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Útvar reprodukčních zdrojů, Výzkumná stanice Kunovice
Kateřina Eliášová
Odpověď somatických embryí smrku ztepilého na abiotické stresy Ukončené projekty

MP –Slovensko, AV ČR, 2015-2017, Lenka Gemperlová

Anotace:

Cílem projektu je vyhodnotit odpověď na abiotický stres u somatických embryí smrku ztepilého. Somatická embrya budou vystavena různým desikačním postupům (vysoké teplotě a klesající vlhkosti) a různým dávkám UV-B záření. Za stresových podmínek budou u somatických embryí zhodnoceny změny aktivit biosyntetických enzymů polyaminů, změny obsahů polyaminů a fytohormonu abscisové kyseliny (klíčového endogenního mesengera v odpovědi na stres u rostlin) a bude stanoven rozsah peroxidace lipidů. Biochemické analýzy budou doplněny histochemickými testy na přítomnost polyfenolických látek (s obranným charakterem proti UV-B) po expozici embryí UV-B záření.

Kateřina Eliášová
Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku Ukončené projekty

MZE NAZV, 2010-2014, Zuzana Vondráková

Anotace: 

Cílem projektu je určit faktory, které způsobují nízkou efektivitu předosevní přípravy a následně vzcházivosti bukvic. Zjištěné poznatky budou zapracovány do certifikovaných metodik, ověřené technologie a uživatelského software, které umožní zlepšit vzcházivost bukových síjí, zvýšit výtěžnost bukvic a zajistit dostatečné množství sadebního materiálu pro umělou obnovu.

Zuzana Vondráková
Přínos mikroskopie s vysokým rozlišením a analýzy obrazu ke studiu rostlinných in vitro kultur, zejména embryogenní kultury jehličnanů Ukončené projekty

MŠMT, 2017-2020, Kateřina Eliášová

Anotace: 

Cílem akce COST Neubias (A new Network of European BioImage AnalystS to advance life science imaging) je vytvořit evropskou síť expertů na obrazovou analýzu a propojit je s vědci, kteří při svém výzkumu živých organizmů používají nejrůznější zobrazovací techniky a generují tak množství dat, která vyžadují analýzu obrazu. Na symposiích a pracovních setkáních pak tito experti nabídnou řešení konkrétních úloh, které biologové předloží.

Kateřina Eliášová