Výzkum

Název Stav Text Štítky Autor Rok ukončení
Metabolismus polyaminů Výzkumná témata

Polyaminy (PA) jsou nízkomolekulární polykationty, vyskytující se ve všech organismech, které jsou nezbytné pro růst eukarotických i prokaryotických buněk. Bazické vlastnosti umožňují PA vázat se na negativně nabité makromolekuly, jako jsou nukleové kyseliny a proteiny a podílet se tak na regulaci jejich funkce. Interakce polyaminů s fosfolipidy má významnou roli při regulaci fyzikálních a chemických vlastností buněčných membrán. Polyaminy se účastní širokého spektra fyziologických procesů odehrávajících se v rostlinném organismu, jako je např. buněčné dělení, růst, morfogeneze a diferenciace a v neposlední řadě jsou rovněž zapojeny v obranné reakci rostlin na biotický a abiotický stres. V rostlinách nacházíme v největších množstvích polyaminy putrescin (Put), spermidin (Spd) a spermin (Spm).

polyaminy, putrescin, spermidin, spermin Lenka Gemperlová
Somatická embryogeneze jehličnanů Výzkumná témata

Proces somatické embryogeneze rostlin umožňuje získat velké množství geneticky identických jedinců. V praxi se využívá k získání bohatého potomstva z minimálního množství semen. Zároveň je somatická embryogeneze ideálním systémem pro studium raných fází vývoje rostlin. Základním principem somatické embryogeneze je odvození embryogenní kultury většinou ze zygotických embryí a následně její kultivace in vitro na přesně definovaných médiích, jejichž složení určuje další vývoj somatických embryí. Celý proces se u jehličnanů skládá z pěti základních kroků – indukce embryogenní kultury, její proliferace (zmnožení), maturace (zrání) somatických embryí, desikace a klíčení. 

Somatická embryogeneze smrku

 

Picea abies, somatická embryogeneze Kateřina Eliášová
Minulé spolupráce Spolupráce
  • Hebrew University, Institute for Drug Research, Jerusalem, Israel 
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady 
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Útvar reprodukčních zdrojů, Výzkumná stanice Kunovice
Kateřina Eliášová
Současné spolupráce Spolupráce
  • L'Institut national de la recherche agronomique (INRA), Unité de recherche ( UR 0588) Amélioration, Génétique et Physiologie Forestières, 0rléans, France
  • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra, Slovensko
  • Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
  • Ústav vědeckých přístrojů AVČR, Brno
  • Katedra tropických plodin a agrolesnictví, Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita, Praha
  • Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Praha

Kateřina Eliášová
Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku Ukončené projekty

MZE NAZV, 2010-2014, Zuzana Vondráková

Anotace: 

Cílem projektu je určit faktory, které způsobují nízkou efektivitu předosevní přípravy a následně vzcházivosti bukvic. Zjištěné poznatky budou zapracovány do certifikovaných metodik, ověřené technologie a uživatelského software, které umožní zlepšit vzcházivost bukových síjí, zvýšit výtěžnost bukvic a zajistit dostatečné množství sadebního materiálu pro umělou obnovu.

Zuzana Vondráková
Odpověď somatických embryí smrku ztepilého na abiotické stresy Ukončené projekty

MP –Slovensko, AV ČR, 2015-2017, Lenka Gemperlová

Anotace:

Cílem projektu je vyhodnotit odpověď na abiotický stres u somatických embryí smrku ztepilého. Somatická embrya budou vystavena různým desikačním postupům (vysoké teplotě a klesající vlhkosti) a různým dávkám UV-B záření. Za stresových podmínek budou u somatických embryí zhodnoceny změny aktivit biosyntetických enzymů polyaminů, změny obsahů polyaminů a fytohormonu abscisové kyseliny (klíčového endogenního mesengera v odpovědi na stres u rostlin) a bude stanoven rozsah peroxidace lipidů. Biochemické analýzy budou doplněny histochemickými testy na přítomnost polyfenolických látek (s obranným charakterem proti UV-B) po expozici embryí UV-B záření.

Kateřina Eliášová
Vliv sucha a zvýšené teploty na metabolismus polyaminů v kontrolních a transgenních rostlinách tabáku Ukončené projekty

MŠMT, 2008-2011, Milena Cvikrová

Anotace:

Cílem projektu bylo určení úlohy polyaminů, metabolitů s klíčovým významem v obranných reakcích rostlin, ve stresové odpovědi rostlin tabáku na abiotické stresy a na stanovení podílu polyaminů v toleranci rostlin vůči stresu vyvolanému suchem.

Milena Cvikrová
Využití biotechnologických postupů při záchraně a reprodukci autochtonních populací chlumního ekotypu smrku ztepilého Ukončené projekty

MZE NAZV, 2008-2012, Milena Cvikrová

Anotace:

Získané poznatky o úloze polyaminů a dalších biologických mechanismech přispěly k optimalizaci indukce embryogenních linií a konverze somatických embryí chlumního ekotypu smrku ztepilého. Nové poznatky o genetické diverzitě linií chlumního ekotypu smrku ztepilého budou využity při reprodukci požadovaných genotypů.

Milena Cvikrová
Charakteristika odrůdových rozdílů v obsahu karotenoidů ve vybraných kultivarech jablek a jejich závislost na podmínkách skladování Ukončené projekty

MŠMT, 2017-2020,  Zuzana Vondráková

Anotace: 

V rámci navrhovaného projektu provedeme biochemické analýzy, které doplní charakteristiku nových odrůd jablek vyšlechtěných v ÚEB informací o množství a složení antioxidantů (karotenoidů a vybraných fenolických látek). Ve Stanici pro šlechtění jabloní ve Střížovicích jsou jabloně šlechtěny na rezistenci proti strupovitosti a toleranci vůči padlí. Mohou pak být pěstovány s minimálním použitím chemických postřiků, což představuje důležitý zdravotní benefit.

Zuzana Vondráková
Biochemické a morfologické parametry rozhodující o kryotoleranci embryogenních kultur jehličnanů Ukončené projekty

Biochemické a morfologické parametry rozhodující o kryotoleranci embryogenních kultur jehličnanů,

MŠMT, 2007-2010, Martin Vágner

Martin Vágner