Výzkum

Název Stav Text Štítky Autor Rok ukončení
Somatická embryogeneze jehličnanů Výzkumná témata

Proces somatické embryogeneze rostlin umožňuje získat velké množství geneticky identických jedinců. V praxi se využívá k získání bohatého potomstva z minimálního množství semen. Zároveň je somatická embryogeneze ideálním systémem pro studium raných fází vývoje rostlin. Základním principem somatické embryogeneze je odvození embryogenní kultury většinou ze zygotických embryí a následně její kultivace in vitro na přesně definovaných médiích, jejichž složení určuje další vývoj somatických embryí. Celý proces se u jehličnanů skládá z pěti základních kroků – indukce embryogenní kultury, její proliferace (zmnožení), maturace (zrání) somatických embryí, desikace a klíčení. 

Somatická embryogeneze smrku

 

Smrk ztepilý, somatická embryogeneze Kateřina Eliášová
Metabolismus polyaminů Výzkumná témata

Polyaminy (PA) jsou nízkomolekulární polykationty, vyskytující se ve všech organismech, které jsou nezbytné pro růst eukarotických i prokaryotických buněk. Bazické vlastnosti umožňují PA vázat se na negativně nabité makromolekuly, jako jsou nukleové kyseliny a proteiny a podílet se tak na regulaci jejich funkce. Interakce polyaminů s fosfolipidy má významnou roli při regulaci fyzikálních a chemických vlastností buněčných membrán. Polyaminy se účastní širokého spektra fyziologických procesů odehrávajících se v rostlinném organismu, jako je např. buněčné dělení, růst, morfogeneze a diferenciace a v neposlední řadě jsou rovněž zapojeny v obranné reakci rostlin na biotický a abiotický stres. V rostlinách nacházíme v největších množstvích polyaminy putrescin (Put), spermidin (Spd) a spermin (Spm).

polyaminy, putrescin, spermidin, spermin Lenka Gemperlová
Minulé spolupráce Spolupráce
  • Hebrew University, Institute for Drug Research, Jerusalem, Israel 
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady 
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Útvar reprodukčních zdrojů, Výzkumná stanice Kunovice
Kateřina Eliášová
Současné spolupráce Spolupráce
  • L'Institut national de la recherche agronomique (INRA), Unité de recherche ( UR 0588) Amélioration, Génétique et Physiologie Forestières, 0rléans, France
  • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra, Slovensko
  • Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
  • Ústav vědeckých přístrojů AVČR, Brno
  • Katedra tropických plodin a agrolesnictví, Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita, Praha
  • Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Praha

Kateřina Eliášová
Úloha polyaminů v procesu autofagie u rostlin Ukončené projekty

MŠMT, 2017-2020, Lenka Gemperlová

Anotace:

Autofagie představuje jeden z důležitých mechanismů udržení buněčné homeostáze, který slouží k recyklaci buněčného obsahu a odstranění poškozeného materiálu v průběhu vývoje organismu a při jeho reakci na stresové podmínky. Procesu autofagie je věnována pozornost především u kvasinek a živočichů, u rostlin je autofagie zmapována méně.

Lenka Gemperlová
Úloha ABI3 homologního proteinu v přenosu signálu kyseliny abscisové studovaná na systému somatické embryogeneze smrku ztepilého Ukončené projekty

Úloha ABI3 homologního proteinu v přenosu signálu kyseliny abscisové studovaná na systému somatické embryogeneze smrku ztepilého,

AV ČR, 2004-2005, Lucie Fischerová

Lucie Fischerová
Přínos mikroskopie s vysokým rozlišením a analýzy obrazu ke studiu rostlinných in vitro kultur, zejména embryogenní kultury jehličnanů Ukončené projekty

MŠMT, 2017-2020, Kateřina Eliášová

Anotace: 

Cílem akce COST Neubias (A new Network of European BioImage AnalystS to advance life science imaging) je vytvořit evropskou síť expertů na obrazovou analýzu a propojit je s vědci, kteří při svém výzkumu živých organizmů používají nejrůznější zobrazovací techniky a generují tak množství dat, která vyžadují analýzu obrazu. Na symposiích a pracovních setkáních pak tito experti nabídnou řešení konkrétních úloh, které biologové předloží.

Kateřina Eliášová
Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogeneze jehličnanů Ukončené projekty

Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogeneze jehličnanů,

MŠMT, 2005, Martin Vágner

Martin Vágner
Vliv sucha a zvýšené teploty na metabolismus polyaminů a obsahy fenolů, auxinu a kyseliny abscisové v somatických embryích smrku Ukončené projekty

MŠMT, 2013-2016, Milena Cvikrová

Anotace:

V předkládaném projektu jsme se zabývali charakteristikou stresové odpovědi somatických embryí smrku na působení sucha, vysoké teploty a UV-B záření. Předmětem řešení bylo sledování změn v obsazích polyaminů, fenolických kyselin, kyseliny abscisové, auxinu a stilbenů v reakci na stresové podmínky sucha a zvýšené teploty. Jako marker lipidové peroxidace membrán byly stanoveny hodnoty malondialdehydu (MDA). Biochemické analýzy doplnily histochemické testy na přítomnost polyfenolických látek s UV-B ochranným charakterem na řezech somatickými embryi po ozáření.

Milena Cvikrová
Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogeneze jehličnanů Ukončené projekty

Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogeneze jehličnanů,

MŠMT, 2000-2004, Martin Vágner

Martin Vágner