Výzkum - Ukončené projekty

Název Stav Text Štítky Autor Rok ukončení
Přínos mikroskopie s vysokým rozlišením a analýzy obrazu ke studiu rostlinných in vitro kultur, zejména embryogenní kultury jehličnanů Ukončené projekty

MŠMT, 2017-2020, Kateřina Eliášová

Anotace: 

Cílem akce COST Neubias (A new Network of European BioImage AnalystS to advance life science imaging) je vytvořit evropskou síť expertů na obrazovou analýzu a propojit je s vědci, kteří při svém výzkumu živých organizmů používají nejrůznější zobrazovací techniky a generují tak množství dat, která vyžadují analýzu obrazu. Na symposiích a pracovních setkáních pak tito experti nabídnou řešení konkrétních úloh, které biologové předloží.

Kateřina Eliášová
Úloha polyaminů v procesu autofagie u rostlin Ukončené projekty

MŠMT, 2017-2020, Lenka Gemperlová

Anotace:

Autofagie představuje jeden z důležitých mechanismů udržení buněčné homeostáze, který slouží k recyklaci buněčného obsahu a odstranění poškozeného materiálu v průběhu vývoje organismu a při jeho reakci na stresové podmínky. Procesu autofagie je věnována pozornost především u kvasinek a živočichů, u rostlin je autofagie zmapována méně.

Lenka Gemperlová
Charakteristika odrůdových rozdílů v obsahu karotenoidů ve vybraných kultivarech jablek a jejich závislost na podmínkách skladování Ukončené projekty

MŠMT, 2017-2020,  Zuzana Vondráková

Anotace: 

V rámci navrhovaného projektu provedeme biochemické analýzy, které doplní charakteristiku nových odrůd jablek vyšlechtěných v ÚEB informací o množství a složení antioxidantů (karotenoidů a vybraných fenolických látek). Ve Stanici pro šlechtění jabloní ve Střížovicích jsou jabloně šlechtěny na rezistenci proti strupovitosti a toleranci vůči padlí. Mohou pak být pěstovány s minimálním použitím chemických postřiků, což představuje důležitý zdravotní benefit.

Zuzana Vondráková
Odpověď somatických embryí smrku ztepilého na abiotické stresy Ukončené projekty

MP –Slovensko, AV ČR, 2015-2017, Lenka Gemperlová

Anotace:

Cílem projektu je vyhodnotit odpověď na abiotický stres u somatických embryí smrku ztepilého. Somatická embrya budou vystavena různým desikačním postupům (vysoké teplotě a klesající vlhkosti) a různým dávkám UV-B záření. Za stresových podmínek budou u somatických embryí zhodnoceny změny aktivit biosyntetických enzymů polyaminů, změny obsahů polyaminů a fytohormonu abscisové kyseliny (klíčového endogenního mesengera v odpovědi na stres u rostlin) a bude stanoven rozsah peroxidace lipidů. Biochemické analýzy budou doplněny histochemickými testy na přítomnost polyfenolických látek (s obranným charakterem proti UV-B) po expozici embryí UV-B záření.

Kateřina Eliášová
Vliv sucha a zvýšené teploty na metabolismus polyaminů a obsahy fenolů, auxinu a kyseliny abscisové v somatických embryích smrku Ukončené projekty

MŠMT, 2013-2016, Milena Cvikrová

Anotace:

V předkládaném projektu jsme se zabývali charakteristikou stresové odpovědi somatických embryí smrku na působení sucha, vysoké teploty a UV-B záření. Předmětem řešení bylo sledování změn v obsazích polyaminů, fenolických kyselin, kyseliny abscisové, auxinu a stilbenů v reakci na stresové podmínky sucha a zvýšené teploty. Jako marker lipidové peroxidace membrán byly stanoveny hodnoty malondialdehydu (MDA). Biochemické analýzy doplnily histochemické testy na přítomnost polyfenolických látek s UV-B ochranným charakterem na řezech somatickými embryi po ozáření.

Milena Cvikrová
Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku Ukončené projekty

MZE NAZV, 2010-2014, Zuzana Vondráková

Anotace: 

Cílem projektu je určit faktory, které způsobují nízkou efektivitu předosevní přípravy a následně vzcházivosti bukvic. Zjištěné poznatky budou zapracovány do certifikovaných metodik, ověřené technologie a uživatelského software, které umožní zlepšit vzcházivost bukových síjí, zvýšit výtěžnost bukvic a zajistit dostatečné množství sadebního materiálu pro umělou obnovu.

Zuzana Vondráková
Vliv UV-B záření na metabolismus polyaminů a akumulaci derivátů kyseliny skořicové a flavonoidů v tkáňových kulturách smrku Ukončené projekty

MŠMT, 2013-2014, Milena Cvikrová

Anotace:

Cílem projektu bylo určení úlohy polyaminů a fenolických látek, metabolitů s klíčovým významem v obranných reakcích rostlin, ve stresové odpovědi rostlin na působení UV-B záření. Soustředili jsme se na stanovení změn v obsazích polyaminů a v aktivitách odpovídajících biosyntetických enzymů a v obsazích a lokalizaci derivátů kyseliny skořicové a flavonoidů v buněčných stěnách. Jako marker oxidativního stresu byly stanoveny hodnoty malondialdehydu (MDA). Biochemické analýzy doplnily histochemické testy na přítomnost polyfenolických látek s UV-B ochranným charakterem na řezech somatickými embryi smrku.

Milena Cvikrová
Využití biotechnologických postupů při záchraně a reprodukci autochtonních populací chlumního ekotypu smrku ztepilého Ukončené projekty

MZE NAZV, 2008-2012, Milena Cvikrová

Anotace:

Získané poznatky o úloze polyaminů a dalších biologických mechanismech přispěly k optimalizaci indukce embryogenních linií a konverze somatických embryí chlumního ekotypu smrku ztepilého. Nové poznatky o genetické diverzitě linií chlumního ekotypu smrku ztepilého budou využity při reprodukci požadovaných genotypů.

Milena Cvikrová
Vliv sucha a zvýšené teploty na metabolismus polyaminů v kontrolních a transgenních rostlinách tabáku Ukončené projekty

MŠMT, 2008-2011, Milena Cvikrová

Anotace:

Cílem projektu bylo určení úlohy polyaminů, metabolitů s klíčovým významem v obranných reakcích rostlin, ve stresové odpovědi rostlin tabáku na abiotické stresy a na stanovení podílu polyaminů v toleranci rostlin vůči stresu vyvolanému suchem.

Milena Cvikrová
Mechanismy regulace růstu a vývoje rostlin na úrovni buněk, orgánů a celých organismů: fyziologické, genetické a molekulárně biologické základy Ukončené projekty

Výzkumný záměr podporovaný AV ČR

AV0Z50380511 - Mechanismy regulace růstu a vývoje rostlin na úrovni buněk, orgánů a celých organismů: fyziologické, genetické a molekulárně biologické základy (2005 - 2010)

Martin Vágner